بیمار


اعزام مراقب مجرب جهت نگهداری و مراقبت  از بیماران در بیمارستان و منازل

خداوندا !
از تو می خواهم عافیتی را که میدهی ،پیش اندازی بر امتحان خویش،بردباری ام بخشی و مرا به سوی رحمت خویش ببری.
پیامبر اکرم(ص)