کودک

    • اعزام کودکیار ،مادریار و پرستار کودک به منازل برای فرزندان شما در تمام سنین از بارداری تابزرگ سالی
     فیزیوتراپی
     ویزیت در منزل
     انجام واکسیناسیون
     انجام ختنه

  کودکم!

  درست لحظه ای که محکم تو را در آغوش میفشارم و تو از گوشه چشمانت مرا می پایی همه ی حس وابستگی و دلبستگی ات را میفهمم….