خدمات تخصصی پزشکی وپیراپزشکی

ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی از طریق
اعزام  پزشک عمومی و متخصص ،
فیزیوتراپ ،
پرستار،
بهیار