نکاتی برای مراقبت های پرستاری در بیماران قلبی

مراقبت های پرستاری در بیماران قلبی خانواده های زیادی با بیماران با مشکل قلبی درگیر هستند که این تعداد رو به افزایش است. پرستاران و کسانی که مسئول مراقبت از چنین بیمارانی هستند، وظیفه سنگینی دارند و استرس این کار زیاد می باشد. پزشک می…