مدیر ارشد

مدیر ارشد

 مرکز امداد پرستاران طاهر با سابقه طولانی در امر خدمت رسانی در حوزه پرستاری از سالمند و کودک در منزل در راستای خدمت دهی بهتر در صدد است تا فعالیت جدید خود را با اکوسیستم مانامان در حوزه سلامت الکترونیک و پایش و مراقبت از راه دور آغازنماید . اکوسیستم مانامان با استفاده از فناوری های نوین حوزه سلامت و بر بستر اکوسیستم دیجیتال امکان ارتباط با پرستار/پزشک (در حوزه های مختلف مانند مشاوره ،انسولین تراپی ،سالمندی و…) به صورت خرید خدمت در ساعات مختلف شبانه روز فراهم میکند . در صورت تمایل به دریافت خدمت با مرکز امداد پرستاران طاهر در تماس باشید