مشاور

 

 مشاوره در خصوص عقد قرارداد  برای مراقبت

از سالمندان و کودکان با مدیریت مرکز سرکار خانم طاهری

مشاوره برای انجام امور تخصصی پزشکی توسط جناب آقای دکتر رفعت نیا