قدم دوم : مصاحبه با پرستار

در این مرحله کارشناسان با شما تماس برقرار می نمایند و زمان و مکان برای انجام مصاحبه با پرستار را هماهنگ نموده سپس پرستاران با فرم معرفی نامه مورد تایید شرکت به محل مصاحبه اعزام می شوند ودر صورت تایید، مشخصات شخص مد نظر به مرکز از طرف کارفرما اعلام می شود.