چه ترفندهایی برای مصاحبه با پرستار کودک باید به کار برد و چه سوالاتی پرسید؟

مصاحبه با پرستار کودک اکثر کسانی که می خواهند در مدتی از روز که سرکار هستند، برای فرزندشان پرستار بگیرند،  ویژگی های این پرستار برایشان مهم است. پرستار بچه فردی است که برای والدین غریبه می باشد و نمی توان در این مورد به هرکسی…