تشویق و تنبیه در کودکان

در این جا سعی ما بر این است که در مورد تشويق و تنبيه در کودکان بنویسیم؛ تشویق در کودکان زمانی پیش می آید که از آنها احساس رضایت کامل داشته باشیم و تنبیه زمانی است که کار ناپسندی از آنها سر می زند. تشویق باعث…