پرستار سالمند

پرستاری از سالمندان امروزه با توجه به مشغله های فراوان و فاصله های مکانی سکونت  دیگر برای بسیاری از ما مقدور نیست که از شخص سالمند مراقبت و نگهداری کنیم. با توجه به مواردی که گفته شد؛ حساسیت سنین سالمندی بسیار زیاد است و حتماً…