مراقبت و نگهداری از سالمند

خدمات پرستاری از سالمندان از کارهایی که معمولاً افراد بعد از رسیدن به سن سالخوردگی به آن نیاز دارند مراقبت و نگهداری از سالمندان است. اکثر افراد دوست ندارند که به خانه سالمندان بروند زیرا در خانه سالمندان فرد تمام احساس خود را از دست…