استحمام و نظافت شخصی سالمندان

نظافت شخصی سالمندان بسیاری از سالمندان به علت کهولت سن و شرایط بدنی قادر به انجام کارهای شخصی و بهداشتی خود نمی باشند مانند حمام رفتن و طهارت داشتن و ... لکن نیاز مبرم به پرستاری در منزل ایجاد شده و فرد پرستار می تواند در انجام…